ارائه الگویی جهت ساماندهی بافت فرسوده ی تپه مرادآب شهر کرج

عنوان: ارائه الگویی جهت ساماندهی بافت فرسوده­ تپه مرادآب شهر کرج

 مقطع: دکتری پژوهش محور
رشته­: جغرافیا برنامه ریزی شهری
استاد راهنما: دکتر کرامت ا...زیاری
استاد مشاور: دکتر محمد مهدی رشیدی
دانشجو: آرش بهادری دانش آموخته  پژوهشگاه شاخص پژوه

عنوان: ارائه الگویی جهت ساماندهی بافت فرسوده تپه مرادآب شهر کرج

چکیده

گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته باعث شکل گیری بافتهای جدید شهری در مجاورت شهرها و جابه جایی ساکنان و کاربری های شهری به نواحی جدید گردیده است. شهر کرج با وسعت 17495 هکتار دارای 785 هکتار بافت فرسوده می باشد که در نقاط مختلف شمالی، مرکزی و شرقی آن قرار گرفته است. انواع بافتهای مسئله دار در شهر کرج تابعی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، این بافت ها به علت فرسودگی دارای مسائل و مشکلات زیادی اند از جمله جمعیت بالا، ریزدانه بودن قطعات مسکونی، نبود شبکه کارآمد و رفت و آمد در سطح محله ها و ریزپهنه ها، ساختار اجتماعی و فرهنگی نیمه سنتی و در حال گذار و نارسایی در فضاهای کاربری ها به گونه ای که علاوه بر کمبود، برخی کاربری ها مزاحم یکدیگر می باشند. بافت فرسوده تپه مرادآب کرج به عنوان منطقه مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده است، هدف اصلی و کلی این تحقیق ارائه الگویی جهت ساماندهی بافت فرسوده تپه مراد آب کرج است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، بصورت کتابخانه ای- میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) می باشد در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 346 نفر برآورد و در انتخاب نمونه ها 296 نفر روسای خانواده ها بصورت تصادفی و 50 نفر کارشناسان راه و شهرسازی و شهرداری کرج انتخاب شده است. اطلاعات و داده ها  با بهره گیری از نرم افزار Excel, spss در قالب آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشانگر آنست که محرومیت شهرها و روستاهای اطراف عامل مهمی در ایجاد بافت فرسوده تپه مراد آب کرج است. همچنین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و آسیب های اجتماعی در فرسودگی بافت تاثیر زیادی داشته و مهمترین راهکار ساماندهی بافت فرسوده تاکید بر مشارکت مردم است.

واژه های کلیدی: ساماندهی، بافت فرسوده، فقر اقتصادی، اجتماعی، شهر کرج

ادامه مطلب