طراحی مدل پیاده سازی خدمات بانکی ( مطالعه موردی بانک تجارت)


عنوان: طراحی مدل پیاده سازی خدمات بانکی ( مطالعه موردی بانک تجارت)

مقطع:دکتری پژوهش محور
رشته:  مدیریت کارآفرینی
استاد راهنما: دکتر علی صنایعی
استاد  مشار: دکتر اکبر نیلی پور طباطبایی
دانشجو: افسانه اوضاعی دانش آموخته  پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

این پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل استقرار محصولات و خدمات جدید بانکی انجام گردیده است. در ابتدا مدل‌های موجود در حوزه طراحی و استقرار خدمات و محصولات جدید که طی تحقیقات و مطالعات متعدد به وجود آمده بود به عنوان یک نظریه جهان شمول مورد تردید واقع شد. بر همین اساس مدل ها و مولفه های هر کدام بررسی و آن دسته از مولفه هایی که به استناد تحقیقات مربوطه منجر به موفقیت توسعه محصول و خدمات و پیاده سازی موثرتر آن می شدند احصاء گردید که مبنایی جهت تدوین مدل مفهومی اولیه و چارچوب تئوریک بود. مدل نظری پس از تأیید و لحاظ نمودن نظرات 30 نفر از خبرگان نظام بانکی با روش نمونه گیری اشباع تئوریک از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته (اطلاعات باز) وارد مرحله تجربی گردید. در این مرحله، مدل مفهومی با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای در جامعه آماری 500 نفره از مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با فرایند توسعه محصولات و خدمات بانک تجارت و از طریق توزیع 239 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به اینکه مفاهيم اصلي همگي بالای 0.7 بودند پایایی مدل تأیید گردید . همچنین به منظور تحلیل آماری مدل با استفاده از نرم¬افزارهای SPSS و PLS ، آمارهای توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس یکراهه استخراج و مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق منجر به ارائه مدل پیاده سازی خدمات بانکی در بانک تجارت با ابعاد تولید محصول، ارائه به بازار و عوامل کلیدی موثر، گردید. در انتها ضمن ارائه پیشنهادات کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها: توسعه محصول جدید، نوآوری، عوامل کلیدی موثر

ادامه مطلب