مدل ارتقاء سیستم مدیریت حوادث بیمارستانی برای مقابله با بلایا در ایران


عنوان: مدل ارتقاء سیستم مدیریت حوادث بیمارستانی برای مقابله با بلایا در ایران، مورد: سه بیمارستان تخصصی در مرکز شهر تهران

مقطع: دکتری رشته  مدیریت بحران
استاد راهنما: دکتر غلامرضا نبی بیدهندی
استاد مشاوره: دکتر سعید گیوه چی
دانشجو: احمد عارفی دانش آموخته پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

اکنون سامانۀ فرماندهی حوادث بیمارستانی در پنجمین تجدید نظر خود در سال دو هزارو چهارده میلادی، به عنوان یک مدل شناخته شدۀ سامانۀ مدیریتی حوادث بیمارستانی در ایران و بسیاری از کشورها برای پاسخگوئی به حوادث و بلایا مورد شناسائی و استفاده قرار گرفته است. چند حادثۀ مهم نظیر زلزلۀ جنوب خراسان، زلزلۀ شهر بم و ... که باعث تخریب بیمارستان ها و مراکز پزشکی منطقه شد، شرایط و الزامات مدیریت حوادث بیمارستانی را تغییر داد. مطالعاتی که پس از زلزله های اخیر انجام گرفته، نشان داده است که عملکرد بیمارستان ها و اقدامات پس از زلزله این دسته از مراکز نه تنها وابسته به صدمات سازه ای، بلکه به میزان صدماتی است که به بخش های غیرسازه ای و تجهیزات پزشکی وارد میشود. این در حالی است که بیش از پنجاه درصد از بیمارستان های کشورمان ایران و بیش از هفتادوپنج درصد از بیمارستان-های شهر تهران فرسوده و قدیمی شده اند. در این مطالعه، ارتقائی اساسی در سیستم مدیریت حوادث بیمارستانی پیشنهاد گردیده که قادر است الزامات مهم بیمارستان ها را در حوادث بزرگ و بلایا پوشش دهد. این مدل توسط محقق،"مدل انبساط بیمارستانی" نام گرفته است. در مدل انبساط بیمارستانی اعتقاد بر برونگرائی در ارائهخدمات و مراقبتهای درمانی است که جایگزین وضعیت فعلی(درونگرا) ارائۀ خدمات در حوادث بزرگ و بلایا گردیده و توسط کمپ هائی مجهز،  بفاصله ای در اطراف همان بیمارستان و توسط کارکنان درمانی آن، اداره می شود. در این مطالعه، مدل انبساط بیمارستانی بعنوان مدل تکامل یافته و ارتقائی برای سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی که پیش از این در بیمارستان های ایران دستورالعمل شده، پیشنهاد گردیده است. این مدل ارتقائی جدید فراهم کننده امداد پزشکی سریعتر، بموقع و در صحنه برای مصدومین است و نیز از سقوط فرایند درمانی ناشی از هجوم مصدومین در حین وقوع بلایا جلوگیری میکند. همچنین در صورت بروز آسیب سازه ای و غیرسازه ای به بیمارستان، کمپ های امداد پذیرای مصدومین خواهد بود. ایندکس ایمنی بیمارستانی که پرسشنامه ای برای ارزیابی ایمنی است و توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است، برای هر سه بیمارستان نمونه در این مطالعه به کار برده شد و نتیجۀ مطالعه با نتایج مشابه در گذشته این سه بیمارستان مقایسه گردید. نتایج ارزیابی بیانگر ضعیف بودن میزان ایمنی بیمارستانی در هر سه بیمارستان مورد مطالعه بود.  همچنین یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد مدل انبساط بیمارستانی در میان جمع هفتصدوپنجاه نفر از کارشناسان پزشکی و پیراپزشکی هر سه بیمارستان منتخب مورد مطالعه انتشار یافت. نتایج نشان داد که اکثریت پاسخگویان(کارشناسان بیمارستان های مورد مطالعه) مدل پیشنهادی را در شرایط بلایا موثر ارزیابی نموده اند.

 

ادامه مطلب